Copyright & Disclaimer

Copyright 
De naam LandgoedKopen.nl is voor alle publicaties als naam beschermd. Alle rechten voorbehouden. Alle werken en informatie op LandgoedKopen.nl zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankrechten. Als gebruiker mag u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven. Indien u de informatie van deze website wenst te gebruiken voor overige doeleinden kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie over de mogelijkheden.

All rights reserved. All works and information on LandgoedKopen.nl are protected by copyrights. As a user you have the right to view the information on a computer screen and print it if you wish to do so. All forms of disclosure or reproduction, such as: distribution, sending, publication in another work, network or website, temporary of permanent reproduction, translation or editing or any other commercial or non-commercial use, is prohibited, unless permission is explicitly granted on the site.

Disclaimer
De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Het aanbod met prijsinformatie ten aanzien van nieuwe landgoederen is continu aan veranderingen onderhevig doordat bepaalde specificaties kunnen wijzigen, prijzen veranderen, of landgoederen verkocht zijn. LandgoedKopen.nl is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de hier getoonde informatie. Daar waar gebruik gemaakt wordt van aan deze site gekoppelde Internet-sites van derden, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en/of volledigheid van de op die sites vermelde informatie.